மலைகள் விலகினாலும், பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும்,… | Tamil Christian Message

மலைகள் விலகினாலும், பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும், என் கிருபை உன்னைவிட்டு விலகாமலும், என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலைபெயராமலும் இருக்கும் என்று, உன்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.ஏசாயா 54:10 For the mountains shall depart, and the hills be removed; but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the LORD that hath mercy on thee. என் …

மலைகள் விலகினாலும், பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும்,… | Tamil Christian Message Read More »